• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت پلاک به پلاک

پخش تراکت پلاک به پلاک

پخش تراکت پلاک به پلاک بدین صورت میباشدکه مشتری نظربه بازارسنجی و برنامه پخش محدوده میدانی خاصی راپیش بینی کرده و همکار پخش تراکت طبق برنامه مشتری جهت اجرای توزیع اوراق تبلیاتی مشخص نموده کار پخش تراکت را انجام میدهد

پخش تراکت ( پخش اوراق تبلیغاتی پخش کارت ویزیت ) پلاک به پلاک دوصورت انجام میپذیرد

پخش تراکت لای درب منازل: تراکت پخش کن تراکت هارا لای درب منازل میگذارد. روش پخش تراکت لای درب منازل معمولا بازخورد مناسبی ندارد چون صاحبخانه هنگام باز کردن درب تراکت روی زمین افتاده و معمولا کسی تراکت ریخته شده روی زمین رابرنمیدارددر روش توزیع تراکت درب منازل،  تراکت دورریززیادی دارد گروه تبلیغ کاران پخش تراکت درب خانه راپیشنهاد نمیکند

پخش تراکت پلاک به پلاک زیر زنگ منازل چسب شود نحوه بهتری نسبت به روش قبلی میباشد روش کار اینصورت میباشد همکار پخش تراکت اوراق تبلیغاتی رازیر زنگ منازل مسکونی توسط چسب کاغذی میچسباند صاحب خانه هنگاهیکه جهت ورودبه منزل اقدام نماید اوراق تبلیغاتی رامشاهده مینماید بازخورد بهتری دارداین نوع پخش ریسکهایی دارد دراین نوع پخش ممکن است صاحب ویا مدیر مجتمع مسکونی اوراق تبلیغاتی رابه لحاظ اینکه وجهه نمای ساختمان راخراب کرده بکند اوراق تبلیغاتی خوانده نمیشود دور روز دارد ویااینکه امروزه بیشترمنازل مسکونی مجتمع بوده تمامی تراکتها ازطریق پخش تراکت منزل به منزل داخل تمام منازل مسکونی نمیرود