• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت چسبی

پخش تراکت چسبی

پخش اوراق چسبی

پخش کارت ویزیت چسبی

پخش کاتالوگ چسبی

پخش پوستر چسبی

پخش تراکت تبلیغاتی چسبی ، پخش اوراق تبلیغاتی  چسبی ، پخش کارت ویزیت چسبی براساس بازار سنجی کارفرما درگروه تبلیغ کاران انجام میشود.

پخش تراکت چسبی ، پخش کارت ویزیت چسبی بهاین صورت میباشد که تراکت پخش کن تراکت تبلیغاتی رابه صورت تک چسب ویا دوچسب زیر زنگ منازل میچسباند هنگامی که صاحبخانه ویا افراد میخواهند وارد ساختمان شوند زنگ منزل مسکونی را میزنند تراکت چسبانده شده جلوه نمایی مینماید دیده میشود وخوانده میشود.

پخش تراکت تبلیغاتی به صورت تک چسب که معمولا برای تراکت  باسایز A5 صورت میپذیرد تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران تراکت تبلیغاتی را زیر زنگ منازل تک چسب میچسباند تا هنگام وزیدن باد تراکت تبلیغاتی حرکت نماید تا جلوه نمایی کند ودید بهتری داشته باشد حتی تراکت تبلیغاتی دورو به روش چسب تراکت زیر زنگ منازل به صورت تک چسب جوابگو میباشد.

چسب تراکت تبلیغاتی به صورت دو طرف چسب برای تراکت باسایز A4 ویا بزرگتر درگروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد باتوجه به سنگینی تراکت تبلیغاتی میبایست چسب بیشتری مصرف شود تا تراکت تبلیغاتی مدت زمان بیشتری زیر زنگ منازل باشد.

چسب تراکت تبلیغاتی کارت ویزیت ویا اوراق تبلیغاتی درگروه تبلیغ کاران بداین صورت میباشد تراکت پخش کن باتوجه به نوع تراکت تبلیغاتی اندازه وزن تراکت وخواسته کارفرما براساس بازار هدف تمامی مسیرهارا به صورت رفت و برگشت تک چسب ویا دوچسب تراکت رازیر زنگ منازل چسبانده وابتدا وانتهای مسیر را با تراکت تبلیغاتی نشانه گذاری نموده تاکارفرما بتواند مسیرهای چسب تراکت متوجه باشد.

چسب تراکت تبلیغاتی کارت ویزیت براساس نحوه چسب ونوع خواسته کارفرما تقریبا هر1000 عدد تراکت دو عدد چسب نواری مورد استفاده میباشد.

تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران جهت چسباندن تراکت تبلیغاتی زیر زنگها ازچسب نواری کاغذی مرغوب استفاده مینماید تا تراکت تبلیغاتی کارفرما زمان بیشتری زیر زنگ منازل دیده شود.

چسباندن اوراق تبلیغاتی ویا چسب تراکت تبلیغاتی پلاک به پلاک ازروشهای مناسب درپخش تراکت تبلیغاتی میباشد به نحوی که به درستی این نوع پخش انجام شود معمولا باتوجه به نمای ساختمانهای مسکونی مدیران ساختمان ویا سرایدارهای ساختمانها اجازه چسب تراکت تبلیغاتی را زیر زنگ نمیدهند و تراکت کنده شده دورریز میشود ، گروه تبلیغ کاران باتوجه به کارگروه باتجربه خود نحوههای پخش تراکت مختلفی را برای مناطق مسکونی درنظر دارد تا پخش تراکت تبلیغاتی بابهترین بازخورد انجام شود بهترین پیشنهاد گروه تبلیغ کاران جهت مناطق مسکونی که مجتمع میباشند پخش تراکت نایلونی ویا نایلون گذاری تراکت تبلیغاتی میباشد که هم تراکت دورریز کمتری دارد وهم بازخورد مناسبتری دارد.

چسب کارت ویزیت زیر زنگ منازل معمولا کارت ویزیت زیر هرزنگ یک ویا نظر به تعداد طبقات مجتمع سه ، چهار عدد کارت ویزیت چسبانده میشود.

متقاضیان پخش تراکت چسبی باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

چسباندن تراکت زیر زنگ منازل
چسباندن تراکت پلاک به پلاک
چسب اوراق تبلیغاتی پلاک به پلاک
چسب تراکت زیر زنگ منازل
پخش چسبی کارت ویزیت
چسباندن کارت ویزیت
چسباندن تراکت A4
چسباندن اوراق A5
چسباندن پوستر
چسباندن پوستر تبلیغاتی
چسب پوستر
چسباندن پستر