• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت – پخش تراکت نایلکسی – نایلکس گذاری تراکت

 511

پخش تراکت – پخش تراکت نایلکسی – نایلکس گذاری تراکت

پخش تراکت هدفمند بدون دورریز تراکت مهمترین دغدغه کارفرما جهت پخش تراکت ( پخش اوراق تبلیغاتی ) میباشد . چاپ تراکت باتوجه بگرانی کاغذ بسیار گران تمام میشود کارفرما هزینه بالایی جهت چاپ تراکت میپردازد بداین جهت کارفرما تمام هم و غم خودرا میگذارد جهت پخش صحیح و اصولی تراکت تااینکه تراکت چاپ شده واقعا بدست مصرف کننده برسد ودورریز کمتری هنگام پخش تراکت  بوجود آید .

پخش تراکت چیست ؟

پخش تراکت, پخش کاتالوگ, پخش بروشور, پخش کارت ویزیت, پخش پوستر, پخش لیبل و... اوراق تبلیغاتی میباشد کارفرما جهت معرفی بازار کار ، خدمات ملزم میشود باتوجه بهزینه پایین چاپ تراکت خدمات خودرا ازطریق چاپ تراکت وهمچنین پخش تراکت بمشتریان خودعرضه نماید ، همچنین متقاضی پخش تراکت بسیار مسئله مهمی میتواند داشته باشد واینکه پخش تراکت کجا صورت پذیرد تابازخورد مناسبی داشته باشد ویااینکه چطور تراکت خودرا پخش نمایم تابازخورد مناسبی داشته باشد پخش درست تراکت میتواند مهمترین مسئله کارفرما بجهت پخش صحیح تراکت باشد . درحال حاضر پخش تراکت توسط افراد بشیوههای گوناگون همانند پخش دست به دست ، پخش پلاک به پلاک ، پخش زیر زنگ منازل ، پخش درفروشگاههای تجاری ، پخش با چسب و... صورت میگیرد منتها آیا اینگونه پخش مناسب کار شما میباشد ؟

پخش تراکت میبایست هدفمند صورت پذیرد تا بازخورد مناسبی داشته باشد اطلاعات درمورد محل زندگی ویا منطقه مسکونی پخش تراکت ، رفت و امد مردم درمحل پخش تراکت ، ساعات پرتردد درمحل پخش تراکت وخیلی اطلاعات دیگر میتواند دربرگیرنده جهت پخش اصولی تراکت باشد مسئله مهم اینست کارفرما میخواهد توسط پخش تراکت خدمات خودرا هرچه سریعتر به مشتری خودمعرفی نماید . یکی ازراههای پخش تراکت ، پخش تراکت توسط نایلکسهای دسته دار میباشد .

نایلکس گذاری تراکت :

نایلکس گذاری تراکت ، پخش تراکت بدون دور ریزی میباشد کارفرما میتواند اطمینان خاطر داشته باشد چنانچه تعداد 5000 عدد تراکت چاپ نماید وهر 5000 عدد تراکت چاپی راتوسط نایلکس گذاری پخش نماید هر5000 عدد تراکت باحداقل دورریز پخش میگردد .

تراکت داخل نایلکس میبایست منگنه گردد تااز نایلکس بیرون افتاده نشود ویا اینکه کج داخل نایلکس  قرار نگیرد تا باگذاشتن خرید خراب ویا پاره گردد ، تراکت داخل نایلکس میبایست ازخود نایلکس کوچکتر باشد تادقیقا داخل نایلکس قرار بگیرد . نایلکسها میبایست توسط سوپرمارکتهای پرتردد هایپرمارکت ویا داروخانه پخش گردد  .

تراکت نایلکس شده براساس کیفیت توضیح داده شده بدرخواست مشتری بسته بندی میگردد درنایلکسهای بزرگتر توزیع نایلکسها رامشتری انجام میدهد منتها چنانچه مشتری بخواهد تراکت نایلکس شده توسط تبلیغ کاران توزیع بگردد میبایست هزینه پخش تراکت نایلکس شده شامل هزینه آزانس همچنین تحویل بسته تراکت نایلکس شده بابت هرمرکز راپرداخت کند .

در ذیل جدول نایلکس گذاری تراکت اورده شده :

 

ردیف

سایز کیسه

واحد

قیمت واحد

1

37*47

1

80

2

62*57

1

90

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم جهت نایلکس گذاری تراکت ( پخش تراکت توسط نایلکس گذاری ) درسایتهای مجازی همانند www.google.com بدنبال اهداف ذیل میگردنند :

نایلکس گذاری تراکت, پخش تراکت, تراکت پخش کن, پخش تراکت توسط نایلکس, نایلکس کردن اوراق تبلیغاتی, پخش اوراق تبلیغاتی, نایلکس گذاری اوراق تبلیغاتی, پخش تراکت توسط شرکت, پخش تراکت درتهران

مقالات مرتبط :

پخش تراکت تضمینی

تراکت خودرا چطور پخش کنم

قیمت پخش تراکت درتهران

شماره تراکت پخش کن